תקנון אתר ביוטיקו

 מבוא

ברוכים הבאים ל BeautyKo   

אתר BeautyKo הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות מסחר מקוונת ווירטואלית לרכישת מוצרי קוסמטיקה וטיפוח על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט ובתוכה בלוג המספק תכנים  טקסטואלים בנושאי החנות, לייף סטייל ועוד .

בעלת האתר ומפעילתו (להלן: "ביוטיקו") הינו חברת “פיורידום קוסמטיקס בע”מ”, ח.פ. 515795482 שכתובתה הרשומה ברחוב יעקב יהושוע 67 ירושלים

 כללי

לצורך תקנון זה, הגולש באתר ו/או המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") הינו – כל אדם, לרבות חברה, העושה שימוש באמצעות רשת האינטרנט באתר שעיקרו: כניסה לאתר, גלישה ו/או דפדוף ו/או עיון בתכנים בדפי האתר ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר, קריאת כתבות ושליחת ביקורת, שיתוף ברשתות החברתיות ושליחת חוות דעת .

 "תכנים" כהגדרתם בתקנון זה, הינם כל חומר ו/או מידע שמוצג ו/או יוצג באתר דרך קבע ו/או באופן זמני בכל מדיה שהיא ובכלל זה תרשימים, צילומים, תמונות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצב'.

 כל אדם כאמור רשאי להשתמש באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

כניסה לאתר וכל פעולה ו/או שימוש באתר על ידי המשתמש  מהוות הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון (להלן: "התקנון") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת השימוש. לקוח אשר אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר, ובפרט להימנע מהצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצר ו/או מוצרים באמצעות האתר.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי המשתמש במסגרת האתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינו לבין ביוטיקו. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראות תקנון האתר ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בקשר עם אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי הסכמה לתנאי התקנון, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלה.

מטעמי נוחות בלבד מנוסח תקנון זה בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

ביוטיקו רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות תקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון המעודכן באתר לבין הוראות המופיעות בגרסאות קודמות של התקנון ו/או בפרסומים אחרים בעניין באתר, יגברו הוראות התקנון העדכני שבאתר, בכפוף לשינויים החלים על פי הוראות הדין גם אם לא עודכנו עדיין בתקנון העדכני שבאתר.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

 

השירותים המוצעים באתר

אתר ביוטיקו מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים. שיתוף ושליחת מוצרים מן האתר אל המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות. מתן משוב ו/או תגובות למוצרים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של האתר/ביוטיקו.

במרבית המקרים המוצרים נמכרים באתר ישירות מאתר ביוטיקו עצמו. מחירי המוצרים המוצעים למכירה הינם תחרותיים אך ביוטיקו אינה מתחייבת למחיר הנמוך ביותר בשוק הקמעונאי הפיזי או האינטרנטי עבור מוצר כלשהוא המוצע על-ידה למכירה באתר.

 מובהר כי ביוטיקו אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וביוטיקו תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, ו/או המוצרים הנמכרים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי ביוטיקו רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אם לפרסם או למנוע פרסום ו/או לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף החברה בפייסבוק ו/או באינסטגרם או בכל רשת חברתית אחרת במדיה הדיגיטלית והכתובה כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), לרבות תוכן אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמו של אתר ביוטיקו ו/או ביוטיקו ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל לקוח המשתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, שהוא נותן לחברה המפעילה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב שביוטיקו תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף ביוטיקו ייעודי ברשת החברתית וללא אישורו. זכות זו של ביוטיקו תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לאתר ביוטיקו ו/או לחברה המפעילה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין זה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של ביוטיקו בעיני הציבור בכל דרך. בהקשר זה, מתחייב המשתמש כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין, כאמור.

 

מי רשאי להשתמש באתר ?

כל אדם, לרבות חברה, מוזמן להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה, ובכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן :

 

מה מותר ומה אסור בשימוש באתר ?

המשתמש רשאי לעשות באתר שימוש אישי ובלבד שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין. לתשומת לב! המשתמש הינו אחראי באופן בלעדי על השימוש שלו באתר.

המוצרים והשירותים הזמינים באתר זה וכן דוגמיות מוקטנות שלהם, מיועדים לשימושו האישי של המשתמש בלבד. המשתמש לא רשאי לעשות שימוש מסחרי באתר, לרבות רכישה בסיטונאות לצורך מכירה לצדדים שלישיים, או כל שימוש אחר שאינו אישי. ביוטיקו שומרת לעצמה  את הזכות, עם או ללא הודעה, לבטל או להפחית את הכמות של כל הזמנה שיש לבצע, או של מוצרים או שירותים כלשהם שיש לספק ללקוח, אם תהיה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הם עשויים להביא להפרה של התנאים והתניות שלנו.

כל קוד קופון, קוד מבצע או הטבה דומה אשר ניתן, נרכש או הוענק ללקוח, הנו לשימושו האישי של המשתמש בלבד. יש להשתמש בקוד קופון ביחד עם השם ו/או כתובת האימייל המתאים אך ורק בהתאם להוראות ביוטיקו.
העברת הקוד / הקופון אינה מותרת, למעט במקרים בהם התירה זאת החברה מפורשות בכתב. במקרה של העברה אסורה או כל שימוש בחוסר תום לב ו/או בניגוד להוראות ביוטיקו, רשאית ביוטיקו לבטל את קוד הקופון ולא ניתן יהיה לעשות בו כל שימוש.

 המשתמש אינו רשאי להציב פרסומות ו/או מידע מסחרי ו/או כל מידע אחר באתר.

המשתמש אינו רשאי לבצע כל שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר ובתכניו, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת.

המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האתר ו/או במי מהמשתמשים באתר ו/או בזכויותיהם.

המשתמש אינו רשאי לגלוש אל האתר מאתר בעל תוכן לא חוקי או לא מוסרי ו/או לקשר בין האתר לאתר בעל תוכן לא חוקי או לא מוסרי .

מועדון הלקוחות ודיוור אלקטרוני

למען הסר ספק, לאחר שהמשתמש נרשם ומאשר באופן אקטיבי את הרשמתו לאתר ו/או את חברותו במועדון הלקוחות של האתר הוא נותן את הסכמתו לקבלת דואר אלקטרוני יומי או תקופתי מהאתר, אשר מטרתו לקדם רכישת מוצרים ע"י המשתמש באתר. כמו-כן ובאותה עת, מאשר המשתמש את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני מהאתר כאשר המילה "פרסומת" אינה מופיעה בכותרתו, אלא בגוף הדואר האלקטרוני בלבד. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע לביוטיקו על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, וזאת באמצעות שליחת הודעה לכתובת support@beautyko.co.il או באמצעות הטופס הייעודי "דברי איתנו" בעמוד הבית באתר.

באתר ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים באתר באופן מקוון ע"פ הליך הרכישה המתואר בגוף תקנון זה בהמשך, אולם ניתן גם ליצור קשר עם ביוטיקו ולרכוש את המוצרים, ע"י מסירת פרטים אישיים, כתובת למשלוח ופרטי תשלום לחיוב ההזמנה. אופן יצירת הקשר מתוארת בפירוט בעמוד הבית באתר בטופס ייעודי: "דברי איתנו".

 הרישום לאתר

טרם רכישת מוצר כלשהוא באתר, מחויב המשתמש לפתוח חשבון משתמש (להלן: "חשבון משתמש"). בעזרת חשבון משתמש יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באתר, לרבות, רכישת מוצרים, צפייה ברכישות עבר, ביצוע שינויים בהגדרות המשתמש והעדפותיו וכו'.

! יש לציין כי ביוטיקו משתמשת בתוכנת הפעלה מסוג cookies על מנת להציע למשתמש מוצרים גם בעת גלישתם באתרים אחרים (פרסום מקוון).

לשם ביצוע רכישה יהיה על המשתמש למלא טופס פרטים אישיים, לרבות:

יתכן ופתיחת חשבון משתמש יחייב את המשתמש במסירת פרטים נוספים כמו בחירת ססמא ו/או יהיה כפוף לתנאים נוספים שיפורסמו באתר, ואשר אינם מפורטים בתקנון זה.
ביוטיקו מדגישה שוב בפני המשתמש שהליך רישומו באתר ופתיחת חשבון המשתמש שלו מעידים כי הסכים לתנאי תקנון זה.

ביוטיקו מתחייבת שהנתונים אותם ימסור המשתמש בעת פתיחת חשבון משתמש באתר יישמרו במאגר המידע של האתר בלבד ולא יועברו לצד שלישי כלשהוא, ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש. זאת למעט במקרים בהם יועברו הפרטים או חלקם לספק של המוצר אותו רכש המשתמש ו/או לדואר ישראל או לחברת המשלוחים, וזאת לשם השלמת הרכישה והאספקה. בכל מקרה פרטי כרטיס האשראי של המשתמש אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לעובדי ביוטיקו א מי מטעמה. בנוסף, כל מידע רגיש שימסור המשתמש, בעת פתיחת חשבון משתמש באתר, עובר הצפנה לפני שמירתו במאגר הנתונים של האתר, וסיסמאות של המשתמש עוברות הצפנה באופן חד כיווני. יצוין ששימוש האתר בפרטים אודות המשתמש הינו בכפוף לסעיף "סודיות, אבטחה ופרטיות"  כמוגדר להלן בתקנון זה.

ביוטיקו מבקשת מהמשתמש להקפיד בהקלדה נכונה של הפרטים הנדרשים בעת ההרשמה לשירותי האתר ובעת פתיחת חשבון משתמש. כמו-כן מתבקש המשתמש לדאוג לעדכון האתר בכל שינוי בפרטיו, ככל שיהיו. הקלדת פרטים שגויים עלולים למנוע מהאתר לספק ללקוח את המוצרים אותם רכש באתר.

ביוטיקו מוצאת לנכון לציין שהגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על-פי החוק. ביוטיקו תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה המפעילה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.

ביוטיקו מבקשת מהמשתמש להקפיד לשמור בסוד את הסיסמא בא בחר לשם כניסה לחשבון המשתמש שלו באתר. על-מנת להקטין את הסיכון בדליפה של פרטי לקוח, ע"י המשתמש עצמו, מומלץ ללקוח להחליף את הסיסמא מידי תקופה.

לאחר השלמת הרישום לאתר ופתיחת חשבון לקוח, כניסותיו הבאות של המשתמש לאתר מאותו המחשב ממנו הוא נרשם ייתכן ותתבצענה באופן אוטומטי ע"י מערכת האתר, אשר תזהה את המחשב ומכאן את המשתמש עצמו. אי-לכך, מומלץ להקפיד על יציאה מסודרת מחשבון המשתמש בסיום הגלישה ו/או השימוש באתר, וזאת על-מנת למנוע ממשתמשים אחרים באותו מחשב גישה לחשבון המשתמש.


רכישת מוצרים באתר

עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מוצר" הכולל את שם המוצר, תיאור המוצר המוצע למכירה ומחירו של המוצר המוצע למכירה.

על מנת לרכוש ולהזמין מוצר יש תחילה לבחור את המוצר וכמותו בדף המוצר ולשמרו בעגלת הקניות. לאחר מכן יש להיכנס אל עגלת הקניות ולצורך רכישה ותשלום יש להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ורק אז הופך המשתמש ל"מבצע פעולת רכישה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

המשתמש מוזמן לבחור מוצרים אותם ברצונו לרכוש ולהוסיפם את סל הקניות שלו באתר. בכל שלב במהלך הרכישה באתר יכול המשתמש לגשת לסל הקניות שלו ולצפות במוצרים שצבר, להוסיף עוד מוצרים לסל הקניות או  להסיר מוצרים . בשלב התשלום ייתכן ויידרש מהמשתמש להשלים פרטים אישיים נוספים, כגון: שם וכתובת למשלוח, מספר טלפון, הערות לשליח שהמשתמש מבקש לציין לגבי הזמנה זו וכו'. כמו-כן, על המשתמש יהיה לבחור מתוך רשימה נתונה את סוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם עבור הזמנתו. חשוב לציין שמטעמי ביטחון ביוטיקו אינה שומרת במאגריה את פרטי כרטיס האשראי של המשתמש. התשלום בכרטיס אשראי מבוצע בפועל במערכת הסליקה של חברת טרנזילה (חברת הסליקה באינטרנט המובילה בישראל) העומדת בתקן אבטחה PCI-DSS מוגנת בתקשורת מאובטחת ומוצפנת SSL. בנוסף, האתר מאפשר ללקוח לבצע תשלום עבור הזמנתו באמצעות חשבון PayPal באם הוא קיים ברשות המשתמש. בחירה בתשלום באמצעות חשבון PayPal תוביל את המשתמש לאתר חברת PayPal שם הוא יוכל להשלים את מסירת הפרטים ולאשר את התשלום. ביצוע תשלום דרך אתר PayPal הינו בכפוף לתנאי השימוש, התקנון ומדיניות הפרטיות של אתר PayPal .

בתום שלב התשלום ינפיק האתר ללקוח אישור להזמנה אותה ביצע, אשר תשלח ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר במהלך הרישום שלו לאתר.

ויודגש כי אישור להזמנה מונפק ע"י האתר באופן אוטומטי. רק בשלב מאוחר יותר מוודאת ביוטיקו או מי מטעמה את הזמינות לאספקה של המוצרים שבהזמנה ומוודאת שהתקבל אישור מחברת האשראי שהנפיקה עבור המשתמש את כרטיס האשראי כי כרטיסו תקף בישראל ושניתן לסלקו בישראל ושניתן לשלם באמצעותו עבור ההזמנה שבנדון, או לחילופין, במידה והתשלום בוצע ע"י המשתמש באמצעות חשבון PayPal שהתקבל בחברה המפעילה אישור תשלום מחברת PayPal.

ביוטיקו מציינת בפני המשתמש שקבלת הזמנתו דרך האתר והנפקת אישור להזמנה זו, אשר יישלח ללקוח בדואר האלקטרוני, אינו מחייב את האתר ו/או ביוטיקו בביצוע ההזמנה ומילואה ואינה מהווה ראיה לביצוע פעולות כלשהן בקשר עם ההזמנה ע"י ביוטיקו. רק הרישום והתיעוד של קבלת ההזמנה מהמשתמש במחשבי האתר מהווים ראיה חלוטה לנכונות הפעולות מצד ביוטיקו בקשר עם ההזמנה.

האתר מאפשר ללקוחותיו לבצע רכישות גם באמצעות שיחה טלפונית. המשתמש יכול להזמין ולשלם עבור מוצרים המוצגים באתר בשיחה עם נציג האתר, בהם הוא ימסור את פרטיו האישיים ואת פרטי כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם עבור הזמנתו. נציג האתר יאשר ללקוח בטלפון את הזמנתו בכפוף לזמינות לאספקה של המוצרים שבהזמנה, ובכפוף לקבלת אישור מחברת האשראי שהנפיקה עבור המשתמש את כרטיס האשראי כי כרטיסו תקף בישראל ושניתן לסלקו בישראל ושניתן לשלם באמצעותו עבור ההזמנה שבנדון. את האישור להזמנה ישלח נציג האתר ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר לנציג בשיחת הטלפון.

מוזכר בזאת שעל מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה של המשתמש, מחויב המשתמש במסירת פרטים מלאים ונכונים כנדרש. ביוטיקו מציינת בזאת שמסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי לעונשים הקבועים בחוק. כמו-כן, אתר BeautyKo מסתייע במנגנון המכונה cookies המאפשר לך להיכנס באופן אוטומטי לחשבון שלך ב-BeautyKo מהמחשב האישי שלך. אי-לכך, משתמש שסיים לגלוש באתר, מומלץ שיקפיד על יציאה מסודרת בסיום הגלישה. יציאה מסודרת מתבצעת בלחיצה על כפתור "התנתק" (נמצא בתפריט "החשבון שלי").

 נציגי האתר יידעו את המשתמש במקרה וקיים חוסר במלאי לאספקה של המוצרים אותם הזמין ו/או במקרה והתקבל סירוב לתשלום עבור ההזמנה שביצע המשתמש מחברת האשראי שהנפיקה ללקוח את כרטיס האשראי ואשר נעשה בו שימוש ע"י המשתמש לצרכי תשלום עבור ההזמנה בנדון.

היה והתקבל באתר ו/או בחברה המפעילה סירוב לתשלום עבור ההזמנה מחברת האשראי או מחברת PayPal, יהיה על המשתמש להסדיר את התשלום בתוך 7 ימים מיום בו הודיע לו נציג האתר על קבלת הסירוב. במידה והמשתמש לא השלים את הסדרת התשלום בפרק הזמן האמור תבוטל הזמנתו לאלתר וביוטיקו אינה מחוייבת להודיע ללקוח על-כך.

היה וקיים חוסר במלאי לאספקה של מוצרים אותם הזמין המשתמש, יוכל המשתמש לוותר על הזמנת המוצרים שבחוסר ונציג האתר ינפיק בתיאום עם המשתמש הזמנה מעודכנת בהתאם. לחילופין יכול המשתמש לבטל את הזמנתו כליל והתמורה שהתקבלה עבור הזמנתו זו תוחזר ללקוח במלואה.

 אספקה והובלת המוצרים על-פי ההזמנה

הזמנה ששולמה במלואה ואשר קיימת עבורה זמינות במלאי לאספקת המוצרים שבה ואשר אושרה ע"י ביוטיקו, תישלח ע"י ביוטיקו או ע"י נציג מטעמה לכתובת שהמשתמש הקליד או מסר בעת ההזמנה.

למרבית המוצרים, מועד המשלוח לכתובת המשתמש הינו 4 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה וגמר התשלום עבורה (המאוחר מביניהם), ועבור מוצרים בודדים לא יאוחר מ-10 ימי עסקים, אלא אם נכתב אחרת באתר (עבור מוצר מסוים), או שנמסר אחרת ע"י האתר ללקוח, בהודעת דואר אלקטרוני שנשלחה אליו או בפנייה טלפונית ע"י נציג האתר אל המשתמש. ימי עסקים אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחגים.

ביוטיקו מספקת את ההזמנות, בכפוף לתשלום דמי משלוח ע"י המשתמש, אם באמצעות חברת משלוחים ישירות לכתובת המשתמש וואם באמצעות דואר ישראל (דואר רשום) לסניף הדואר הקרוב לכתובת המשתמש כפי שהוזן בעת ההזמנה. פירוט מחירי המשלוחים נמצא בדף ייעודי באתר.

התקנון של הגוף המשלח (דואר ישראל או חברת המשלוחים) באמצעותו מסופקות ההזמנות חל על כל משלוח ומחייב את המשתמש, כולל הוראות התקנון הנ"ל לגבי זמני אספקה מדויקים, הגדרת אזורי חלוקה וכו'. ביוטיקו לא תהיה אחראית לגבי עיכוב באספקת ההזמנה או אי אספקת הזמנה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת ביוטיקו לרבות שביתות בדואר ישראל או בחברת המשלוחים, חסימות דרכים וכדומה.

דמי המשלוח הכרוכים באספקת ההזמנה ישולמו ע"י המשתמש יחד עם התשלום בגין המוצרים המוזמנים בהזמנה. במכירה בתשלומים, רשאית ביוטיקו לגבות את דמי המשלוח המלאים יחד עם התשלום הראשון עבור המוצרים שהוזמנו בהזמנה. במקרה של הובלה חריגה, כגון: משלוח במשקל ו/או נפח חריגים, אספקה לקומות גבוהות ללא מעלית, אספקה באמצעים מיוחדים, אספקה באמצעות כוח אדם נוסף או כוח אדם מיוחד וכו', תהיה רשאית ביוטיקו לגבות תוספת תשלום מעל דמי המשלוח הרגילים. בכל מקרה, הסיבה לגביית תוספת תשלום כזו תוסבר ללקוח ותתואם עימו מראש.

ביוטיקו ו/או מי מטעמה, כולל נציג דואר ישראל או חברת המשלוחים, רשאים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה ההזמנה וכן לדרוש הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום האחר, ואת חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי תעודת המשלוח כתנאי למסירת ההזמנה ללקוח.

אם ללקוח תלונה לגבי עיכוב באספקת ההזמנה עליו להודיע על-כך לאלתר לאתר באמצעות משלוח הודעה לכתובת דוא"ל:  support@beautyko.co.il בה יפרט את תלונתו. ביוטיקו תבדוק את תלונתו ובמידה שאכן חל עיכוב שאינו נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת ביוטיקו, יוכל המשתמש להודיע לאתר שאינו מעוניין עוד להמתין להגעת ההזמנה. במקרה זה יזכה האתר את המשתמש בהחזר כספי בגובה התשלום אותו שילם עבור אותה הזמנה (100% החזר כספי).

היה ולאחר שההזמנה נארזה ונשלחה לכתובת המשתמש, יבקש המשתמש לבטל את הזמנתו וכל עוד בתוך תקופת הביטול (כמוגדר בסעיף "ביטול ההזמנה על ידי המשתמש"), ביטול ההזמנה יהיה כרוך בכך שהמשתמש יחזיר לאתר על חשבונו את מוצרי ההזמנה במצב שמיש, דהיינו באריזתם המקורית, סגורים (כולל אי פתיחת מחסומי פלסטיק יעודיים לשמירה על טריות) שלמים ושלא נעשה בהם שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג (להלן: "מצב שמיש"). רק לאחר קבלתם בחזרה של מוצרי ההזמנה, ובמצב שמיש, יזכה האתר את המשתמש בהחזר כספי, בניכוי דמי המשלוח ובניכוי מחירם של מוצרים שלא הוחזרו או שהוחזרו במצב לא שמיש.

במקרה בו תוחזר לאתר או לחברה המפעילה הזמנה בגלל פרטים מוטעים שמסר המשתמש, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח ובדמי טיפול בהחזרת המשלוח בגובה דמי המשלוח, דהיינו המשתמש יחויב בכפל דמי משלוח.


ביטול הזמנה על-ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את הזמנתו ע"י משלוח הודעת ביטול לאתר לכתובת דוא"ל: support@beautyko.co.il או בשיחה טלפונית לנציג ביוטיקו, או באמצעות טופס ייעודי ליצירת קשר עם האתר הנמצא בעמוד הבית של האתר תחת "דברי איתנו" וזאת כמוגדר בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). המשתמש אינו רשאי לבטל הזמנתם של פריטים מסוימים אותם הזמין, כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובפרט מוצרים אותם הזמין המשתמש ואשר מיוצרים במיוחד עבורו.

ביטול ההזמנה אפשרי החל מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 יום (ארבעה עשר ימים) מיום קבלת ההזמנה על ידי המשתמש. פרק זמן זה מוגדר כתקופת הביטול (להלן: "תקופת הביטול").

 רק לאחר קבלתם בחזרה של מוצרי ההזמנה יזכה האתר את המשתמש בהחזר כספי המחושב לפי הסכום אותו שילם המשתמש עבור המוצרים שהוחזרו בניכוי דמי משלוח ובניכוי דמי משלוח לאיסוף ההחזרה מהמשתמש ככל שהיו, בניכוי מחירם של מוצרים שלא הוחזרו מסיבה כלשהיא או שהוחזרו במצב לא שמיש, ובניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום ההזמנה או עד 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (להלן: "דמי ביטול"). זיכוי המשתמש בהחזר כספי יבוצע ע"י זיכוי אמצעי התשלום בו שילם המשתמש עבור ההזמנה אותה ביטל.

במקרה של ביטול הזמנה של מוצרים עקב פגם במוצרים שסופקו בהזמנה או עקב אי התאמה בין המוצרים שסופקו לבין תיאורם באתר, יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם המשתמש עבור המוצרים הנ"ל באותה הזמנה. זיכוי אמצעי התשלום יהיה בגובה מלא (100% החזר כספי) של המחיר המלא שנגבה מהמשתמש עבור אותם מוצרים. לחלופין, יוכל המשתמש לבחור להזמין מוצרים זהים או אחרים במקום המוצרים שהזמנתם בוטלה. במקרה זה, תשלח ביוטיקו  את המוצרים החילופיים ללקוח. לצורך מעקב ושיפור השירות ללקוח, יחזיר המשתמש לחברה המפעילה את המוצרים שהזמנתם בוטלה לשם בדיקת הפגם או התקלה שגרמה לאי ההתאמה.

מוצר שסופק ללקוח ללא חיוב, כדוגמת: מוצר בונוס, מוצר במתנה וכו', ואשר יוחזר ע"י המשתמש לחברה המפעילה, לא יינתן ללקוח החזר כספי עבור החזרה זו.

ביטול הזמנה על-ידי ביוטיקו.

ביוטיקו שומרת לעצמה את הזכות למנוע מכל אדם, לרבות מחברה, ומכל סיבה שהיא, להשתמש בחלק מהשירותים באתר או בכולם ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע לקוח, באופן זמני או לצמיתות, ומבלי למסור על-כך הודעה מראש ומבלי לספק נימוק או הסבר, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 בוטלה מכירה כאמור ביוטיקו לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 הודעה על ביטול הזמנה

הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש אותה מסר בעת ביצוע ההזמנה או באופן טלפוני ע"י נציג האתר. ביוטיקו לא תחייב את המשתמש עבור ביצוע הזמנה זו שבוטלה, ובאם כבר חויב המשתמש עבור הזמנה זו יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם המשתמש עבור הזמנה זו במלוא הסכום שחויב (100%) החזר כספי.

הודעה על ביטול ההזמנה לא תימסר ללקוח במידה והסיבה לביטול ההזמנה קשורה לקבלת סירוב לתשלום מחברת האשראי שהנפיקה את כרטיס האשראי בו השתמש המשתמש לביצוע התשלום או סירוב דומה שהתקבל מחברת PayPal והמשתמש לא הסדיר את התשלום תוך 7 ימים מיום בו הודיע לו נציג האתר על קבלת הסירוב לתשלום.
באם ביטול ההזמנה שבנדון נבע ממוצרים שלגבם אזל מלאי האספקה, יהיו רשאית ביוטיקו להציע ללקוח מוצרים חליפיים שווי ערך.
לקוח, שלא חויב עבור הזמנה שבוטלה או שכבר הושב לו כספו בגין חיוב שבוצע, לא יהיה רשאי לטעון כל טענה ו/או לדרוש כל דרישה ו/או לתבוע כל תביעה מביוטיקו בגין ביטול ההזמנה שבנדון.

אחריות לשימוש באתר ואחריות המוצר

הכניסה לאתר, הגלישה בו, הרישום לאתר, השימוש באתר, בחירת מוצרים לרכישה באתר לרבות אך לא רק משיקולי התאמה לצרכי המשתמש, רכישת מוצרים באתר והשימוש בהם הינם באחריות בלעדית של המשתמש.

אנו משתדלים לדייק ככל הניתן בתיאור מוצרינו באתר; עם זאת, בכפוף לחוק החל, איננו מתחייבים לכך שתיאורי המוצרים, סרטונים, תמונות מוצרים, צבעים, המידע או תוכן אחר הזמין באתר מדויקים, מלאים, מהימנים, עדכניים או חפים משגיאות. ייתכן כי יהיו הבדלים שונים בין המוצר שהתקבל אצל המשתמש והמוצר כפי שהופיע בתמונה או תואר באתר, לרבות בנפח ותכולה, בגוון במראה ובמאפיינים נוספים.

מבצעי מוצרים, מחירים, תנאי משלוח וכו', כפופים לשינוי על ידינו לפי שיקול דעתנו.

.אין בהצגת המוצרים וספקיהם באתר משום הודאת ביוטיקו בטיבם ואיכותם של מוצרים אלו. כל המידע המפורסם באתר אודות המוצרים, טיבם ואיכותם ולגבי ספקיהם, הינו מידע שנמסר לאתר ע"י הספקים, ואין ביוטיקו אחראית למהימנותו ונכונותו של מידע זה.

 בכל מקרה מאפשרת ביוטיקו ללקוח לבטל את הזמנתו מסיבה כלשהיא ולשיקול דעתו הבלעדי במהלך 14 ימים מיום קבלת המוצרים אותם הזמין (כאמור בסעיף "ביטול הזמנה על-ידי המשתמש בתקנון זה).

ביוטיקו אחראית אך ורק לאספקת המוצרים אותם הזמין המשתמש באתר באמצעות משלוח לכתובת שמסר בעת ביצוע ההזמנה. אי-לכך לא תישא ביוטיקו בכל אחריות בגין נזקים שיגרמו ללקוח בקשר עם הזמנת המוצרים והשימוש בהם, לרבות אך לא מוגבל עקב איחור בקבלתם מהאתר באמצעות המשלוח, אי התאמתם לצרכיו, אי החלפתם במועד או פגמים במוצר.

יוצא מן הכלל הינו מקרה ובו התגלו פגמים חמורים במוצר, אשר התגלו מיד עם קבלת המוצר אצל המשתמש ושנבעו מרשלנות חמורה של ביויטקו ו/או דואר ישראל או חברת המשלוחים, הנובעים מאופן אחסנת ו/או אחזקת המוצרים ו/או משלוחם ללקוח. במקרה זה זכאי המשתמש לפיצוי שיהיה מוגבל להחלפת המוצר הפגום למוצר תקין או מתן החזר כספי בעד המוצר הפגום, שבכל מקרה לא יעלה על המחיר אותו שילם המשתמש עבור המוצר.

 אחריות כללית

האתר ניתן לשימוש ע"י המשתמש כמות שהוא (As Is), וללקוח לא קיימת הזכות לכל טענה, תביעה או דרישה כלפי ביוטיקו בגין מאפייני האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש.

 ביוטיקו עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, היא אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע ו/או שיינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים ו/או תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. ביוטיקו לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי התקשורת המאפשרים חיבור לאתר, ואשר ימנעו מהמשתמש להתחבר לשרתי האתר ולעשות שימוש תקין באתר, לרבות אך לא מוגבל בבחירת מוצרים והזמנתם מהאתר. ביוטיקו רשאית, עם או ללא הודעה מראש, להפסיק את השימוש באתר זה ולסיים את פעילותו.

 קישורי צד ג'

ביוטיקו ו/או האתר אינם אחראים  לתוכנם של כל דפים מחוץ לאתר האינטרנט או לכל אתר אינטרנט אחר המקשר לאתר זה או שיש אליו קישור ממנו. קישורים המופיעים באתר הם לשם הנוחות בלבד ואינם מהווים תמיכה מצדנו או מצד הגורמים המסונפים שלנו או שותפינו בתוכן, במוצר, בשירות או בספק שאליו או ממנו ההפניה. הקישור שלך אל דפים כלשהם מחוץ לאתר האינטרנט או ממנו, או לאתרי אינטרנט אחרים הוא על אחריות המשתמש. ביוטיקו לא תישא באחריות בגין נזק כלשהו, ישיר או עקיף, אשר ייגרם או עלול להיגרם ללקוח, בגין לחיצה על הקובץ או הקישור ובגין הסתמכות על המידע שיושג באמצעות השימוש באותם קישורים. כמוכן, ביוטיקו אינה אחראית בכל דרך שהיא למבצעים שבדפים מחוץ לאתר האינטרנט או בכל אתרי אינטרנט אחרים או לפרסומות המקשרות אל האתר או ממנו, ואינה נוטלת על עצמה כל אחריות או חבות לפעולות, לתוכן, למוצרים או לשירותים של דפים ואתרי אינטרנט כאלה, לרבות, ללא הגבלה, מדיניות הפרטיות והתנאים והתניות שלהם. על המשתמש לעיין בקפידה בתנאים ובתניות וכן במדיניות הפרטיות של כל דף מחוץ לאתר האינטרנט ושל אתרי אינטרנט אחרים בהם יבקר.

 סודיות אבטחה ופרטיות

אתר ביוטיקו ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה) שאחת ממטרותיה היא דיוור ישיר, נשמרים במאגר המידע של חברת שופיפיי אינק. עליה האתר מוחזק והמספקת את פלטפורמת הסחר המקוון. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של ביוטיקו בדוא"ל:support@beautyko.co.il . ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות ביוטיקו ואינם מועברים לצד גימל מאחר והתשלום בכרטיס אשראי מבוצע במערכת סליקה של חברת טרנזילה על פי תקן אבטחה PCI-DSS, מוגנת בתקשורת מאובטחת ומוצפנת SSL. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של ביוטיקו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או למחשבי צד ג' כמוזכר לעיל או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי ביוטיקו ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ביוטיקו. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, ביוטיקו לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. ביוטיקו מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ודיוור ישיר וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, ביוטיקו תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בביוטיקו. בחברה המפעילה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי ביוטיקו לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי ביוטיקו צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.כמו כן, ביוטיקו תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 הוראות נוספות

קניין רוחני – כל מידע ותכנים כהגדרתם ברישא של תקנון זה , לרבות קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו, גרפיקה וטיפוגרפיה, עיצוב וכן "המראה והתחושה שלו" לרבות אך מבלי למצות, הצגה מילולית, סימני מסחר, אייקונים (סמלילים), סימן הלוגו, סמלי לחצנים, קטעי וידאו ואודיו וכן אופן עריכתם ארגונם והצגתם של אלה באתר (במקובץ, "התוכן") , הינם בבעלות בלעדית של ביוטיקו ו/או של מי מטעמה וחלקו מוגן בחוקים של ישראל, קוריאה וחוקים בינלאומיים, לרבות חוקים החלים על זכויות יוצרים וסימני מסחר . ביוטיקו אוסרת להשתמש בתוכן או בכל חלק מהאתר, לשחזרו, לשכפלו, להעתיקו, למכרו, למכרו מחדש, להיכנס אליו, לשנותו כולל שינוי קוד הפעלתו או לעשות בו שימוש לרעה בכל דרך אחרת, כולו או חלקו, לכל מטרה לרבות, אך מבלי למצות, מטרות שאינן מסחריות בלא קבלת הסכמת ביוטיקו בכתב ומראש.


פיצוי ושיפוי  לקוח אשר יפר מי מתנאי תקנון זה, או אשר יבצע פעולה כלשהיא לא חוקית בקשר עם האתר, יחויב ע"י ביוטיקו או מי מטעמם בשיפוי ופיצוי, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לאתר ו/או לחברה המפעילה ביחד ולחוד, בגין אותה הפרה כאמור או בגין כל פעולה לא חוקית אשר תבוצע בקשר עם האתר.

שינויים בתקנון זה

ביוטיקו רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות תקנון זה. המשך השימוש באתר ובשירותים הניתנים בו לאחר עריכת השינויים בתקנון יעידו על הסכמת המשתמש עם הוראות התקנון המעודכן. אם המשתמש אינו מסכים למי מתנאי התקנון המעודכן, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר ובשירותים הניתנים בו. שינויים בתקנון שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור גם אם לא עודכנו עדיין בתקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון המעודכן, לבין הוראות המופיעות בגרסאות קודמות של התקנון ו/או בפרסומים אחרים בעניין באתר, יגברו הוראות התקנון העדכני שבאתר, ובכפוף לשינויים בהתאם להוראות הדין.

 שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בדוא"ל: support@beautyko.co.il  או בשימוש בטופס "דברי איתנו" המופיע בעמוד הבית באתר.

 סמכות שיפוט

 הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט המוסמכים  במחוז מרכז ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

 קנייה מהנה!

צוות אתר  BeautyKo